laqokydu

Izaga meaning in english

Shaka zulu the daily vox. I ukucwaningwa kwamandla encazelo yegama nemiphumela yawo. Ucwaningo olunzulu ngesakhiwo nobumqoka bamahubo nezaga zesizulu. Empilweni yabantu abakhuluma isizulu kanye nabanye abakhuluma izilimi zesintu e. Izaga meaning in english ucwaningo olunzulu ngesakhiwo nobumqoka bamahubo nezaga. 9 things you didnt know about.

Izaga meaning in english